Vedtægter

EDR - Næstved afdeling

OZ8NST

Vedtægter for EDR Næstved afd.

 

§ 1:

Klubbens navn er EDR, Næstved afd. OZ8NST

 

§ 2:

Klubbens formål er at samle amatørradio interesserede og derved virke for en forbedring af radioamatørernes vilkår og udvikling, samt at vejlede den enkelte radioamatør, så hans tekniske kunnen styrkes og de af Teleinspektionen fastsatte bestemmelser overholdes.

 

§ 3:

Som medlem af EDR, Næstved afd. kan optages enhver amatørradio interesseret.

 

stk. 1:

Dog kan optagelse nægtes og et medlem kan ekskluderes, såfremt 4/5 af bestyrelsen ønsker dette.

 

§ 4:

Klubbens ledes af en bestyrelse, som består af:

 

Formand.

Kasserer.

Sekretær.

To bestyrelsesmedlemmer.

 

stk. 1:

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen efter følgende fordeling

a.Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg samtidig.

b. Kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg samtidig.

 

stk. 2:

Ved enhver ordinær generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen samt to revisorer.

 

§ 5:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i april måned. Den skal, af formanden, være varslet senest 14. dage før den fastsatte dato, ved meddelelse i OZ eller pr. brev.

 

stk. 1:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

 

stk. 2:

Hemmelig afstemning skal finde sted på begæring af 1 medlem.

 

stk. 3:

Ved afstemning gælder almindeligt flertal, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 

stk. 4:

Adgang og stemmeret har kun medlemmer af EDR, Næstved afd., der har betalt forfaldent kontingent.

 

Kontingent beregnes forholdsvis fra indmeldelsesmånedens udgang til efterfølgende ordinære kontingent.

 

stk. 5:

Dagsorden for ordinær generalforsamling er som angivet i stk. 5a.

 

stk. 5a:

 

Dagsorden for generalforsamling er følgende:

1. Formanden åbner generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag fremlægges og der foretages afstemning om disse.

Hvis der ønskes hemmelig afstemning, vælger dirigenten to stemmetællere.

6. Kontingent for det kommende år fastsættes.

7. Ny bestyrelse vælges i overensstemmelse med § 4.

8. Eventuelt

9. Dirigenten afslutter generalforsamlingen.

 

§ 6:

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på begæring af formanden eller 25 % af klubbens medlemmer.

 

§ 7:

En eventuel ophævelse af klubben skal besluttes på en generalforsamling og afvikling af diverse aktiver / passiver skal samtidig bestemmes.

 

 

 

Lokal afdelinges formand:

OZ5WU, Michael Wehnert, Grundtvigsvej 14, 4700 Næstved. Tlf 40137400